ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
แยกตามชนิดกีฬา และระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้
 
ที่ กีฬา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งสิ้น
ช. ญ. ร. ช. ญ. ร. ช. ญ. ร. ช. ญ. ร. ช. ญ. ร. ช. ญ. ร. ช. ญ. ร.
1 กรีฑา 1 3 4 2 4 6 6 3 9 3 2 5 1 5 6 3 4 7 16 21 37
2 ตะกร้อ 4 1 5 4 3 7 3 5 8 7 2 9 4 2 6 3 0 3 25 13 38
3 ฟุตบอล 12 0 12 19 0 19 13 0 13 8 0 8 19 0 19 13 0 13 84 0 84
4 มวยไทยฯ 1 1 2 6 0 6 5 3 8 3 3 6 3 1 4 8 3 11 26 11 37
5 มวยสากลฯ 8 0 8 6 1 7 4 4 8 4 1 5 9 3 12 4 4 8 35 13 48
6 ยกน้ำหนัก 4 1 5 7 0 7 4 0 4 8 2 10 2 3 5 5 2 7 30 8 38
รวม 30 6 36 44 8 52 35 15 50 33 10 43 38 14 52 36 13 49 216 66 282