รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2560
ปก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 486.83 KB
คำนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.69 KB
สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.63 KB
ตอนที่ 1 - 1 ข้อมูลพื้นฐาน.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ตอนที่ 1 - 11 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี 2560.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.62 KB
ตอนที่ 2 - 1 การบริหารจัดการศึกษา.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 573.07 KB
ตอนที่ 3 - 1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 424.6 KB
ตอนที่ 3 - 2 ผลกาดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 524.41 KB
ตอนที่ 3 - 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.03 KB
ตอนที่ 3 - 4 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 599.17 KB
ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.52 KB